benner01

- แบบฟอร์มยืนยันขอส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารกระแสวัฒนธรรม   Downdload                 

- เรื่องการเขียนเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ                           Downdload

 


benner

 


 "วารสารฉบับใหม่ล่าสุด" 

 

01 frontcover

วารสารกระแสวัฒนธรรม (CULTURAL APPROACH)

เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม - มิถุนายน และ กรกฏาคม - ธันวาคม)

 

 

 

 

You are here: Home