ผู้ทรงคุณวุฒิ

  1.) ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
  2.) ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3.) ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  4.) ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  5.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ นักวิชาการอิสระ
  6.) ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  7.) ศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  8.) รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ  มหาวิทยาลัยสยาม
  9.) รศ.ดร.พัชนี ตั้งยืนยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.) รศ.ดร.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม มหาวิทยาลัยสยาม
11.) รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12.) รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา มหาวิทยาลัยมหิดล
13.) รศ.พิษณุ เจียวคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.) รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
15.) รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16.) รศ.ดร.สิน งามประโคน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
17.)  รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18.) รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19.) รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
20.) ผศ.ดร.ประกอบ ผลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
21.) ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม
22.) ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
23.) ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยสยาม
24.) ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร มหาวิทยาลัยสยาม
25.) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26.) ผศ.ประนอม ลี้ถาวร ข้าราชการบำนาญ
27.) ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์
มหาวิทยาลัยสยาม
28.) ผศ.ดร.จิรานุช โสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
29.) ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30.) ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31.) ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32.) ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
33.) ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
34.) ดร.สุนันทา มิตรงาม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
35.) ดร.ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ ข้าราชการบำนาญ
36.) Mr. Lian Cowie Thammasat University
37.) Assoc.Prof.Dr.Ruhet Genc Istanbul Bilgi University
38.) Mr. Sean Meadows Siam University

You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ