วัตถุประสงค์/นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารกระแสวัฒนธรรมเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์ และบทพินิจหนังสือ (Book Review)

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้า ทางด้านผลงานวิชาการและการวิจัย

You are here: Home วัตถุประสงค์