วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้า ทางด้านผลงานวิชาการและการวิจั

You are here: Home วัตถุประสงค์