วารสารกระแสวัฒนธรรมปีที่ 13 ฉบับที่ 24

culturalapproach 24

 

 

บทความวิจัย


บทบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช                                                                                  Download


ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงาน

ของชาวจังหวัดสงขลา                                                                                       Download
เสาวภา โชติเกษมศรี


การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี                    Download
มณีวรรณ ชาตวนิช


ความมุ่งมั่นของผู้นำในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     Download
นคเรศ ณ พัทลุง, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี


คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร ตามมุมมองของผู้บริหาร ในสถาน

ประกอบการประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวา

และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม                                                             Download

รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์, เยาวภรณ์ เลิศกุลาทามนท์, วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์


ชนต่างภาษาในทัศนะของชนชั้นนำสยาม : ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ชาติพันธุ์วรรณา 
และความหลากหลายในพหุสังคมรัตนโกสินทร์                                                    Download

มาโนช พรหมปัญโญ


 

บทความวิชาการ


แหล่งนันทนาการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว                  Download
คณิต เขียววิชัย


You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรมปีที่ 13 ฉบับที่ 24