วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40

 image040

บทบรรณาธิการ

ผศ. ดร. ชลลดา มงคลวนิช

 

 


บทความวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนเรื่องพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

สามารถ ใจเตี้ย

 

 


การแสดงมะโย่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สุขสันต์ สกุลสวน และ เรวดี อึ้งโพธิ์

 

 


การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีบุญเดือนหกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ

ฐิติรดา เปรมปรี

 

 


จากนิทานพื้นบ้านในจังหวัดเลยสู่ภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์

ภัทรธิรา ผลงาม และ ฐานชน จันทร์เรือง

 

 


การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงดำ

นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร และคณะ

 

 


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านหมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

วารีพรชูศรี และคณะ

 

 


บทความวิชาการ
ฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล

ชมภูนาฎภูตผี และ คณะ

 

 


การศึกษาอัตลักษณ์แม่สอดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในเทศบาลแม่สอดจังหวัดตาก

กฤติกา สายณะรัตนชัย และ คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

 

 


แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี

ตวงทอง สรประเสริฐ

 

 

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40