วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38

 

1562379908459

 

บทบรรณาธิการ

ผศ. ดร. ชลลดา มงคลวนิช

 

 


สามประสานการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนปกาเกอะญอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์ และ คณะ

 


การท่องเที่ยวเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมตามชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี
อัญชัญ ตัณฑะเทศ และ อังสุมาลิน จำนงชอบ

 


แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
อุมาพร บุญเพชรแก้ว และ อิสระพงษ์ พลธานี

 


ชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีแห่นาคโหด บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ฐิติรดา เปรมปรี

 


การศึกษาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครือซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในรูปแบบของเครื่องจักสาน
ศาสตรา เหล่าอรรคะ

 


การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความหลากหลายของ ทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด และคณะ

 


การสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน
กฤติกา สายณะรัตร์ชัย และ คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

 


The Characteristics of Tourist Orchard Practices in Trat Province towards Their Multifunctionality and Values
Phornphan Roopklom

 


 

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38