วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 22 ฉบับที่ 41

 

 image 037

 

บทบรรณาธิการ

ผศ. ดร. ชลลดา มงคลวนิช

  


บทความวิจัย

การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมการทำหัวโขน ชุมชนสะพานไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ทัศพร เกตุถนอม

  


โน้ตเพลง: วิถีคน ดนตรีพื้นบ้าน การอนุรักษ์เพื่อคงอยู่และสืบทอด

เขมิกา อารมณ์ และคณะ

  


การจัดการการท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธุ์ของตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ณัฐธิดา จุมปา และ ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์

  


ดนตรีเขมร: รากฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์

นพพล ไชยสน

  


กิจกรรมการตลาดในพระอารามหลวงที่มีผลต่อความตั้งใจทำบุญซ้ำของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทย

พระภารัตน์ รุณ และ ปริญ ลักษิตามาศ

  


มองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิติลิขิตอนาคต

ราชการ สังขวดี

  


A Gastronomy Tourism Management as a Participatory Community Development Innovation and Approaches

Pannathat Kalaya

  You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 22 ฉบับที่ 41