วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 36

cul Page1

 

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช Download


สารบัญ
Download


บทความวิจัย

การวิเคราะห์และการจำแนกปริศนาคำทายไทยในปัจจุบัน:
กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล :::: Download

      ภัทรธรณ์  แสนพินิจ


การพัฒนาศักยภาพอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เมืองโบราณชากังราว :::: Download

      สุประภา  สมนักพงษ์


การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดง
หุ่นละครเล็กในประเทศไทย :::: Download

      ปณต  สุสุวรรณ และคณะ


องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยม :::: Download

      วราภรณ์  ลิ้มเปรมวัฒนา และดาริกา  กูลแก้ว


Key Success Enhancing Competencies for Human
Resource among Tour Operators for Incentive Travel :::: Download

      กนกกานต์ แก้วนุช


 

บทความวิชาการ

ความรู้เรื่องการเทียบพุทธศักราชกับศักราชอื่นๆ
ที่มัคคุเทศก์ควรทราบ :::: Download
      ละเอียด ศิลาน้อย และจรินทร์ ฟักประไพ


ปฏิบัติการทางวาทกรรมในวัฒนธรรม
สมัยนิยมผ่านเพลงลูกทุ่งไทย :::: Download
      ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์


ความท้าทายชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรม
ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน :::: Download

     อังค์ริสา แสงจำนงค์

 

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 36