วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30

1 16 30

บทความวิจัย


กองบรรณาธิการ                                                                                                          Download


สารบัญ                                                                                                                       Download


บทบรรณาธิการ                                                                                                           Download

ดร.ชลลดา มงคลวนิช


ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค : กรณีศึกษาตลาด              Download
เกาะกลอย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ขวัญดี ศรีไพโรจน์ และละเอียด ศิลาน้อย


การพัฒนาความรู้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ล้านนาของนักเรียนมัธยมศึกษา                  Download
โรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง
อุดมการณ์ ฉางข้าวคำ  และนรินทร์ชัย พัฒนพงศา


การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผล                        Download
ต่อความสำเร็จของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์


ปัจจัยที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก เมืองนครชุม                              Download
จังหวัดกำแพงเพชร
วนัชพร จันทรักษา และวารัชต์ มัธยมบุรุษ


 บทความวิชาการ

การเปรียบเทียบตัวละครหลักและความเชื่อที่สะท้อนผ่านตำนาน                                           Download
เรื่อง “แม่นากพระโขนง” และ “นางพญางูขาว” (白蛇传)
ปานชีวา ภู่ขวัญพงษ์


ภาษาจ้วง: ภาษาไทในประเทศจีนตามทรรศนะของนักวิชาการจีน                                          Download
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ


National Heritage Values in Lao PDR and Singapore: Its Functions and Effects           Download
Korakit Choomgrant


You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30