cul 01

 

บทความวิจัย


กองบรรณาธิการ                                                                                                          Download


บทบรรณาธิการ                                                                                                           Download

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ                                                                                                                       Download


แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชน                  Download
บ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
      รัชฎา จิรธรรมกุล


การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์     Download
      รวิวรรณ วันวิชัย


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา                    Download
ของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
      วสันต์ กานต์วรรัตน์


แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์                                   Download
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
      มธุรา สวนศรี


 บทความวิชาการ

ผ้าทอมือ : การอนุรักษ์และการพัฒนาลวดลายผ้ายกดอกของจังหวัดลำพูน                         Download
      ทักษิณา พิพิธกุล


A Study of Porn Pirom's Compositions and Thai Thao Composition                         Download
Composed from Porn Pirom's Melodies
      มานพ วิสุทธิแพทย์ และเอื้อมพร รักษาวงศ์

 

 

 

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 31