เงื่อนไขการรับบทความ

1. การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตาม Template ที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตามรูปแบบผลงานที่ต้องการตีพิมพ์ตามรายละเอียดด้านล่าง

- แบบฟอร์ม วิจัยไทย      

- แบบฟอร์ม วิจัยอังกฤษ

- วิชาการไทย                 

- วิชาการอังกฤษ           

2. ผู้ส่งต้นฉบับผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต้องรับรองว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์

3. บทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องผ่านการตรวจการพิมพ์ซ้ำด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบไม่เกิน 20% พร้อมแนบใบรับรองการตรวจสอบส่งมายังกองบรรณาธิการ

4. ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ บทความวิจัยความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้า และไม่เกิน 15 หน้า พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว ใช้แบบอักษร Angsana New ขนาด 16

5. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text Citation) และเอกสารอ้างอิง (References) ท้ายบทความ ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากมีแต่เอกสาร อ้างอิงภาษาไทยให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษ โดยการแปลรายการอ้างอิงภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ที่นี่


6. เพื่อการกลั่นกรอง (Double Blind Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 2 คน ขอให้ผู้ส่งต้นฉบับพิมพ์ชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัด เมล์ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ของผู้แต่งทุกคนบนหน้าปกผลงานเท่านั้น ข้อความที่บ่งบอกถึงผู้แต่งต้องไม่ปรากฏในที่อื่นของผลงานแต่อย่างใด

7. โครงสร้างบทความประกอบด้วยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประมาณ 100 - 250 คำ คำสำคัญ (Keywords) บทนำ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) ประโยชน์ที่ได้รับ วิธีดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง สำหรับ Keywords ภาษาอังกฤษใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้น ชื่อเฉพาะเท่านั้นที่ใช้อักษรตัวใหญ่

8. การเขียน Abstract จะต้องเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าของภาษามาแล้ว

9. ตารางหรือรูปภาพประกอบต้องระบุลำดับและหัวข้อใต้ภาพ หากเป็นภาพถ่ายควรมีความชัดเจน และให้แยกออกจากเนื้อเรื่องหน้าละ 1 รายการ และระบุว่าอยู่ในหัวข้อใดของเนื้อหา

10. ผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบในเรื่องลิขสิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายทุกประการ

11. เมื่อบทความได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

12. ผู้เขียนบทความต้องเป็นสมาชิกวารสารกระแสวัฒนธรรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 

13. การส่งไฟล์บทความต้นฉบับให้ส่งผ่านเว็บไซต์ THAIJO เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
และเบอร์โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5398

You are here: Home การส่งบทความ