วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34

cul Page1

 

บทบรรณาธิการ                                                                                          Download

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ                                                                                                                Download


บทความวิจัย

การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ                 Download
ชาวอีสานล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

      ภัทรภร จิรมหาโภคา


การรับรู้ของเยาวชนไทยต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                  Download
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และคณะ


การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตกรรมเครื่องรักเครื่องเขินไทย – เวียดนาม                               Download
      รพีพัฒน์ มั่นพรม


การศึกษาสภาพวัฒนธรรมมอญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มมอญ                Download
ในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน     

      อัญชัญ ตัณฑเทศ และคณะ


การประพันธ์ทำนองเพลงผ้าล้วง                                                                                    Download
      อังคณา ใจเหิม


งานดนตรีไทยสากลของครูมงคล อมาตยกุล : ลักษณะเด่นในอุปนิสัย ความรอบรู้               Download
ความสำเร็จในการสร้างวงดนตรีและนักร้องเพลงลูกทุ่ง
      กฤตวิทย์ ภูมิถาวร


บทความวิชาการ

บทความปริทรรศน์ : การสืบทอดสื่อพื้นบ้าน หมอลำเรื่องต่อกลอน                                    Download
      สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล


 

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34