วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 39

cover

 

บทบรรณาธิการ

ผศ. ดร. ชลลดา มงคลวนิช

 

 


บทความวิจัย

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โชติ บดีรัฐ

 

 


กรับในวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน้ำโขง

นพพล ไชยสน และ คณะ

 

 


ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิวรณ์ วงศ์อรุณ

 

 


การเล่าเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นทางรายการสารคดีโทรทัศน์

ปัณณวัฒน์ บำรุง

 

 


แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ณภัทร นาคสวัสดิ์ และพยอม ธรรมบุตร

 

 


ความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย : กรณีศึกษาวัยรุ่นที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กัญญารินทร์ ไชยจันทร์

 

 


ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ชลลดา มงคลวนิช และคณะ

 

 


Cultural and Heritage Tourism Management: the Value of Cultural and Heritage Assets in Thailand: Case Study Ubon Ratchathani Province

Wisathit Somrak

 

 


บทความวิชาการ

วัฒนธรรมข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ต

 จารุณี คงกุล

 

 


 

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 39