วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32

cul Page1

กองบรรณาธิการ                                                                                                          Download


บทบรรณาธิการ                                                                                                           Download

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ                                                                                                                       Download


บทความวิจัย

สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก                                                                                  Download
      ผกาวดี ภู่จันทร์ และ โสรัจวรชุม อินเกต


ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกา      Download
ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด
      ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ


การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทพิพิธภัณฑ์และวัด : กรณีศึกษา                   Download
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
      เพลินพิศ สมสกุล


เพลงทับในรูปแบบการแสดงหนังตะลุง : กรณีศึกษานายทับในคณะของนายหนังตะลุง       Download
ที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ
      ผกามาศ ชัยบุญ


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย              Download
      ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์


 บทความวิชาการ

ภูมิปัญญาและการสืบทอดผ้าไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก                                     Download
      อารีวรรณ หัสดิน


การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน                                                            Download
      กฤติกา สายณะรัตร์ชัย และ คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา


กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผีอีสาน                                                                  Download
      ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32