บรรณาธิการ | วารสารกระแสวัฒนธรรม
JOURNAL OF CULTURAL APPROACH

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ
ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล
ดร.พรชัย มงคลวนิช

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.สิน งามประโคน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.นิศศา ศิลปเศรฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร.จิรานุช โสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ดร.นันทิรา ภูขาว มหาวิทยาลัยสยาม

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

อาจารย์ ปัญจมา เปมะโยธิน
อาจารย์ สุนทร สอนกิจดี
ดร.อังคณา ใจเหิม
นางสาวโศพิฐฐา นพคุณ

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

นางสาวสุภาวดี สอนชา
นางสาวศุภิสรา พุ่มมาลี
Mr. Sean Meadows
อาจารย์ นันทินี ทองอร

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

สถานที่จัดพิมพ์

สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

You are here: Home หน้าหลัก บรรณาธิการ