วารสารกระแสวัฒนธรรมปีที่ 15 ฉบับที่ 28

culturalapproach2815

 

บทความวิจัย


กองบรรณาธิการ                                                                                                          Download


บทบรรณาธิการ                                                                                                           Download
ดร.ชลลดา มงคลวนิช


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของนักท่องเที่ยวไทย                      Download
อภิณัทธ์ บุญนาค


แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช                                              Download
ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรืองปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม          Download
Peng letingสำรับอาหารมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี                                                                    Download
ศรุดา นิติวรการ


บทความวิชาการ


การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุ                Download
เลอเวือะ (ละว้า) บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์


ภาษาปู้อี : ภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษาไทยในประเทศจีน                                                    Download
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ


 

 

 

 

 

 

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรมปีที่ 15 ฉบับที่ 28