วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37

 

image 036

 

บทบรรณาธิการ

ผศ. ดร. ชลลดา มงคลวนิช

 

 


บทความวิจัย

การถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในจังหวัดสตูล

เรวดี อึ้งโพธิ์

 


แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
ภราดร ชินสอน และ สมคิด สุขเอิบ

 

 


การพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ
ศิริชัย ทับขวา และ สมคิด สุขเอิบ

 

 


การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการสตรีวัยทอง จังหวัดจันทบุรี
สุรัสวดี สินวัต และ คณะ

 

 


The Causal Relation Model of Market Orientation and Extended Market Orientation Factors Affecting Strategic through Performance for Thai Health Establishments in Bangkok
Wirut Nakkhasin et al.

 

 


Contemporary Sculptures: Decoding the Body of Aesthetic Knowledge Suitable for Public Parks
Adool Booncham et al.

 

 


The Importance and Challenges of Implementing Multicultural Music Education in a Music Classroom at International Schools in Bangkok, Thailand
Sevizonu Niza Tepa et al.

 

 


บทความวิชาการ

ศาสตร์พระราชา : พุทธบูรณาการแห่งนวัตกรรมศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสังคมไทยทุกระดับ
พระครูสุนทรเขมาภินันท์ และคณะ

 

 


An Increased Business Opportunity of Wellness Tourism as Premium Tourist Destination on Asian Countries
Kittiya Keadplang

 

 

 

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37