วารสารกระแสวัฒนธรรมปีที่ 12 ฉบับที่ 22

culturalapproach 22

 

 บทความวิจัยบทบรรณาธิการ     Download
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


 

วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ : กรณีศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร       Download
สุนีย์ เอมดวงดี  


 

จริยธรรมในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง          Download 
วิริยะ โภคาพันธ์


 

การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม       Download
วชิรพันธ์ ชัยนนถี


 

The Patterns of Language Use in the Southernmost Provinces of Thailand      Download
Sirikun Nookua


 

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินผล       Download
ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล


 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร      Download
สมบัติ เสียมทอง


 

คุณภาพชีวิตของข้าราชการกรมการปกครอง ของจังหวัดสุพรรณบุรี     Download
จันทรัตน์ บุญหนัก


 

บทความวิชาการ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับทรัพย์สินทางปัญญาและวันนักประดิษฐ์       Download
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


 

สุนทรียรสดนตรีพื้นเมืองล้านนา    Download
อังคณา ใจเหิม


 

บทสัมภาษณ์พิเศษ


สมาคมพ่อครัวไทย และ เคล็ดลับสู่การเป็นเชฟ     Download
กุลจิรา หวังสงวนกิจ


 

คำศัพท์น่ารู้     Download
เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์


 

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรมปีที่ 12 ฉบับที่ 22