วารสารกระแสวัฒนธรรมปีที่ 13 ฉบับที่ 23

index

 

บทความวิจัย


 

บทบรรณาธิการ
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง                                                                                           Download


 

การสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยสหศาสตร์ : กรณีศึกษาความไม่เข้าใจกันระหว่างประชาชน

กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา                                                      Download
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


 

ความสัมพันธ์ของการได้งานทำกับผลคะแนน TOEIC และคะแนนเฉลี่ยสะสม

ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว                                                      Download
   ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช, อาจารย์มัสลิน วุฒิสินธุ์


 

ปัญหาการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย -กรณีศึกษานักเรียนหลักสูตร

Intensive Japanese                                                                                                  Download

Twinning Program

 ของมหาวิทยาลัยโตไกกับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง        Download
HIRONAKA TOMITA, FUMIYASU MAENO


 

 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม   Download
ทศพร ทรัพย์สนอง


บทความวิชาการ


 

 

Biocapture and Displaced to the Third World : an analysis of the plight of            Download

the neo-effugio from the dystopo-fascisteria
IAIN COWIE


 

Hmong Refugees’ and the United States : “Home” Loss and Estrangement          Download
SEAN MEADOWS


 

คุณธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน                                                                          Download
ผศ.ดร.สิน งามประโคน


 

You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรมปีที่ 13 ฉบับที่ 23