วารสารกระแสวัฒนธรรมปีที่ 14 ฉบับที่ 25

culturalapproach 25

 

บทความวิจัย


บทบรรณาธิการ
ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช                                                                                            Download


การรับรู้ของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อเมืองกุ้ยหลิน                                                        Download
LI YIN


การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลอ้อมเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี                                                                                    Download
งามนิจ กุลกัน


การรับรู้เรื่องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล                                                                          Download
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม วิจิตรา จามจุรี


ภาพลักษณ์ตลาดน้ำในสายตาของเยาวชนไทย                                                              Download
ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช


การบริโภคความทันสมัยและการยืนยันเอกลักษณ์ โดยการท่องเที่ยว

และการปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย                                                          Download
Mr. Sean Meadows


แนวทางการประยุกต์คำสอนในเกสปุตติยสูตรแห่งพระไตรปิฎก

เพื่อการสื่อสารจูงใจที่มีประสิทธิภาพ โดยการตีความย้อนกลับ                                        Download
ดร.ละเอียด ศิลาน้อย 


 

 


You are here: Home วารสาร วารสารกระแสวัฒนธรรมปีที่ 14 ฉบับที่ 25