PUBLICATION ETHICS
จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิชาการ

เพื่อให้การตีพิมพ์วารสารเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์นานาชาติ และจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความตามข้อกำหนดของ Committee on Publication Ethics (COPE) วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย จึงได้กำหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์ ดังนี้

สำหรับผู้เขียน(Authors)
1. ผู้เขียนจะต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ เป็นผลงานใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
2. บทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องผ่านการตรวจการพิมพ์ซ้ำด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบไม่เกิน 20% พร้อมแนบใบรับรองการตรวจสอบส่งมายังกองบรรณาธิการ
3. ผู้เขียนต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ เป็นผลงานของผู้เขียน และผู้เขียนร่วมตามชื่อที่ปรากฏไว้จริง
4. ผู้เขียนต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อื่นให้ครบถ้วนและระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ หากมีการนำข้อความมาใช้ในผลงานของตนเอง
5. ผู้เขียนต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ มีความถูกต้องของเนื้อหา รายงานข้อมูลและผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยจริง และรับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือข้อสรุปในบทความที่นำมาตีพิมพ์
6. หากเป็นบทความวิจัยที่ได้รับทุนการสนับสนุน ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการทำงานวิจัยของท่านในบทความ หรือต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจน (ถ้ามี)

สำหรับกองบรรณาธิการ (Editors)
1. กองบรรณาธิการวารสารจะไม่รับตีพิมพ์ผลงานที่ได้ตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน
2. กองบรรณาธิการวารสารมีระบบการตรวจสอบการตีพิมพ์ซ้ำ/ซ้ำซ้อน (Duplications/Plagiarism) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่จะตีพิมพ์ไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจพบกองบรรณาธิการจะหยุดดำเนินการ และติดต่อผู้เขียนเพื่อให้มีการชี้แจงประกอบการพิจารณาในการตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ผลงาน
3. กองบรรณาธิการวารสารพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โดยคัดเลือกผลงานที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ รวมถึงผลงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
4. กองบรรณาธิการวารสารต้องตัดสินโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนในหลักฐานข้อมูลต่างๆ จากผู้เขียน
5. กองบรรณาธิการวารสารจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ
6. กองบรรณาธิการวารสารจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. กองบรรณาธิการวารสารจะต้องรักษามาตรฐาน รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewers)
1. ผู้ประเมินบทความจะต้องประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติตามกระบวนการประเมิน ปราศจากอคติและความคิดเห็นส่วนตัวมาร่วมเป็นเกณฑ์ในการประเมินบทความ
2. ผู้ประเมินบทความจะต้องพิจารณาคุณภาพจากความสำคัญ ความทันสมัย และความชัดเจนของเนื้อหาในบทความ รวมถึงคุณภาพการวิเคราะห์และการเข้มข้นของผลงาน
3. ผู้ประเมินบทความจะต้องพิจารณาและระบุผลงานวิจัยที่สำคัญ มีความสอดคล้องกับบทความที่กำลังดำเนินการประเมินแต่ผู้เขียนไม่ได้อ้างถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของบทความ
4. ผู้ประเมินบทความมีบทบาทต่อการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานจากผู้เขียน ทั้งนี้ หากพบว่ามีความซ้ำซ้อนของผลงานให้แจ้งข้อมูลที่ตรวจพบมายังกองบรรณาธิการวารสาร
5. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาของการประเมินบทความยังไม่แล้วเสร็จ
6. ผู้ประเมินบทความต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับผู้เขียน เช่น การรู้จักกันเป็นการส่วนตัว เป็นผู้ร่วมโครงงาน ผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

วารสารกระแสวัฒนธรรม
ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2535)
ถึง ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 (ม.ค. - มิ.ย.
2562) 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(ม.ค. 2543)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(ส.ค. - ธ.ค. 43)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
(ม.ค. - มิ.ย. 44)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
(ม.ค. - มิ.ย. 45)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
(ม.ค. - มิ.ย. 46)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
(ก.ค. - ธ.ค. 46)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 7
(ม.ค. - มิ.ย. 47)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 8
(ก.ค. - ธ.ค. 47)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 9
(ม.ค. - มิ.ย. 48)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 10
(ก.ค. - ธ.ค. 48)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 11
(ม.ค. - มิ.ย. 49)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12
(ก.ค. - ธ.ค. 49)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 13
(ม.ค. - มิ.ย. 50)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14
(ก.ค. - ธ.ค. 50)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 15
(ม.ค. - มิ.ย. 51)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16
(ก.ค. - ธ.ค. 51)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 17
(ม.ค. - มิ.ย. 52)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 18
(ก.ค. - ธ.ค. 52)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 19
(ม.ค. - มิ.ย. 53)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 20
(ก.ค. - ธ.ค. 53)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 21
(ม.ค. - มิ.ย. 54)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 22
(ก.ค. - ธ.ค. 54)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 23
(ม.ค. - มิ.ย. 55)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 24
(ก.ค. - ธ.ค. 55)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 25
(ม.ค. - มิ.ย. 56)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 26
(ก.ค. - ธ.ค. 56)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 27
(ม.ค. - มิ.ย. 57)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 28
(ก.ค. - ธ.ค. 57)
image 031
ปีที่ 16 ฉบับที่ 29
(ม.ค. - มิ.ย. 58)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 30
(ก.ค. - ธ.ค. 58)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 31
(ม.ค. - มิ.ย. 59)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 32
(ก.ค. - ธ.ค. 59)
 image 035
ปีที่ 18 ฉบับที่ 33
(ม.ค. - มิ.ย. 60)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 34
(ก.ค. - ธ.ค. 60)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 35
(ม.ค. - มิ.ย. 61)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 36
(ก.ค. - ธ.ค. 61)
     
ปีที่ 20 ฉบับที่ 37
(ม.ค. - มิ.ย. 62)
     

บรรณาธิการ | วารสารกระแสวัฒนธรรม
JOURNAL OF CULTURAL APPROACH

วัตถุประสงค์

1. วารสารกระแสวัฒนธรรมเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านผลงานวิชาการและการวิจัย

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤดี ชอบผล

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ดร.นันทิรา ภูขาว มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ปิยวรรณ ท้อนสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

อาจารย์ ปัญจมา เปมะโยธิน
อาจารย์ สุนทร สอนกิจดี
ดร.อังคณา ใจเหิม
นางสาวโศพิฐฐา นพคุณ

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

นางสาวสุภาวดี สอนชา
นางสาวศุภิสรา พุ่มมาลี
Mr. Sean Meadows

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

สถานที่จัดพิมพ์

สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

You are here: Home หน้าหลัก